jobs at peace | peace teahouse

ความฉลาด ความสุข

และความดี

เกิดขึ้นพร้อมกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

แยกออกจากกันไม่ได้

เป้าหมายของพวกเราทุกคนที่นี่ คือการฝึกให้ตัวเราเองเป็นคนที่ดีขึ้น เพราะเมื่อเราทำสิ่งที่ดีขึ้น เราจึงเป็นคนฉลาดขึ้น และมีความสุขมากขึ้นไปพร้อมกัน งานของพวกเราไม่ใช่ผลที่เราต้องการ แต่เป็นตัวกลางที่พวกเราใช้ในการฝึกที่จะเสียสละให้มากขึ้น ทำให้ดีขึ้น เมตตาให้มากขึ้น อดทนให้เก่งขึ้น และซื่อสัตย์ให้มากยิ่งขึ้น... เพราะว่าผลที่แท้ คือตัวการกระทำที่สมบูรณ์และทำอย่างตั้งใจ

retail team

tea master

designer

art team

every moment happens once ,  never again.

logo--gray-01.png

© 2019 by Peace Oriental Teahouse

Line  @peaceteahouse